Ulga podatkowa na termomodernizację

Ulga podatkowa na termomodernizację

Ulga podatkowa na termomodernizację – Odlicz montaż paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła od podatku!

Niewiele osób wie o wejściu od 01.01.2019 r. nowych przepisów podatkowych pozwalających na odpis wydatków na termomodernizację od dochodu rocznego. Multisun radzi jak skorzystać z korzystnych przepisów obowiązujących w myśl rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r.

Wydatki poniesione w 2019 roku na urządzenia jak moduły fotowoltaiczne wraz z osprzętem, pompy ciepła czy materiały wchodzące w skład ogrzewania stanowią koszt kwalifikowany umożlwiający odebranie podatku dochodowego. Twój podatek liniowy jako osoby fizycznej wynosi zazwyczaj 18% lub 19%. Ulga ta nie jest skierowana do przedsiębiorców.

Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

  1. sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
  2. zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Co to oznacza dla przeciętnego Polaka? Możliwe staje się istotne zmniejszenie okresu zwrotu z inwestycji dzięki zwrotowi podatku dochodowego za dany rok. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tyś. zł. Ulga może być przenoszona na kolejne lata w przypadku nie wykorzystania jej części w danym roku rozliczeniowym.

Przykład 1: Pani Monika zamówiła w 2019 firmie Multisun zestaw fotowoltaiczny o wartości 30.000 zł brutto. Jako osoba fizyczna Pani Monika płaci podatek dochodowy 19%. Ulga jaką może uzyskać to 30.000 zł x 19% = 5.700 zł.

Przykład 2: Pan Antoni zamówił w 2019 firmie Multisun zestaw fotowoltaiczny oraz pompę ciepła o łącznej wartości 85.000 zł brutto. Jako osoba fizyczna Pan Antoni płaci podatek dochodowy 18%. Ulga jaką może uzyskać to 85.000 zł x 18% = 15.300 zł. Uwaga: Pan Antoni wykazał dochód roczny na poziomie 12.000 zł i tyle może uzyskać w odpise od podatku w 2019 roku. Pozostała część czyli 3.300 zł (15.300 minus 12.000) może zostać przeniesiona na kolejne lata (do 3 lat od zakończenia inwestycji).

Pełna lista usług i materiałów podlegających uldze:

Materiały budowlane i urządzenia:

1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;

2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;

6) kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);

7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

11) pompa ciepła wraz z osprzętem;

12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

  1. Usługi:

1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (zapytaj Multisun)

2) wykonanie analizy termograficznej budynku;

3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

6) wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

8) montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

10) montaż pompy ciepła (zapytaj Multisun);

11) montaż kolektora słonecznego;

12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

13) montaż instalacji fotowoltaicznej (zapytaj Multisun);

14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;

16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe (zapytaj Multisun);

Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku (skala podatkowa, podatek liniowy), wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.