Dotacje: Czyste Powietrze

 • Dla kogo

  Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł*

  *Należy wpisać, jako wartość dochodu rocznego kwotę z pozycji PIT – „Podstawa obliczania podatku”, PIT 37- poz 113 (W przypadku wspólnego rozliczenia rocznego wnioskodawcy, w PIT w pozycji „Podstawa obliczenia podatku” jest już uwzględniona połowa dochodu.)

  Dodatkowo:

  Gospodarstwo rolne – dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego stanowi iloczyn liczby ha przeliczeniowych (własnych i dzierżawionych na wskazanych zasadach) oraz stawki przeciętnego dochodu z indywidualnego gospodarstwa rolnego określonej w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, obowiązującego na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

  Ryczałt – Wartość dochodu rocznego należy odczytać z Obwieszczenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wysokości dochodu za dany rok z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

 • Na jaki cel?

  Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

  Okres kwalifikowalności kosztów

  1) rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić: dla dotacji: nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku

  o  dofinansowanie,

  Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków

  o dofinansowanie, jak i przed oddaniem budynku do użytkowania uznawane są za niekwalifikowane.

 • Przez kogo:

  NFOŚiGW

 • Dofinansowanie

  Kalkulator dotacji : https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/

  Rodzaje wspieranych działań: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#o-kredycie

  Poziom Podstawowy:

  Beneficjenci to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

   

  • Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej
  • (min klasa A++) – max dofinansowania – 45%/ 13 500 tyś
  • Instalacja fotowoltaiczna (a o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW.) max dofinansowania – 50%/5 000 zł

  Poziom Podwyższony: ( zaświadczenie o dochodach wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta)

  Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

  2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

  1. a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  2. b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

   

  1. 2. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
  • Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (min klasa A++) – max dofinansowania – 60%/ 18 000 tyś
  • Instalacja fotowoltaiczna ( o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW.) max dofinansowania – 50%/5 000 zł

  Najwyższy poziom dofinansowania: ( zaświadczenie o dochodach wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta)

  Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

  1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą;

  2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

  1. a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  2. b) 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

  lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany (zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

  1. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
  • Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej (min klasa A++) – max dofinansowania – 90%/ 40 500 tyś
  • Instalacja fotowoltaiczna ( o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW.) max dofinansowania – 90%/9 000 zł
 • Do kiedy?

  wnioski można składa w trybie ciągłym do końca 2027 roku.

  Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi:

  – dla dotacji w ramach Części 1) i Części 2) Programu: do 30 miesięcy od daty złożenia

  wniosku o dofinansowanie

  – dla dotacji w ramach Części 3) Programu: do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku

  o dofinansowanie

 • W programie

  CZYSTE POWIETRZE można uzyskać dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną do 5 000zł 

 • Dokumentacja

  Wnioski o płatność – załączniki wymagane:

  Wypłata dotacji może być zrealizowana w całości lub maksymalnie w 3 częściach poprzez złożenie odpowiednio wniosku o płatność końcową lub częściową. W przypadku składania wniosków o płatność częściową, w pierwszej kolejności musi zostać rozliczone źródło ciepła.

  Wykaz dokumentów do rozliczenia wymiany nieefektywnego źródła ciepła:

  1. Protokół odbioru robót wykonawcy (wzór).
  2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego zezłomowanie nieefektywnego źródła ciepła wystawionego na Wnioskodawcę (karta przekazania odpadu/protokół zezłomowania).
  3. Kserokopia karty gwarancyjnej produktu (powinny się w niej znajdować takie informacje jak data i miejsce pierwszego uruchomienia oraz typ urządzenia).
  4. Kserokopie karty produktu i etykiety energetycznej potwierdzające spełnienie wymagań technicznych określonych w załączniku nr 2 Programu, w szczególności dotyczących klasy efektywności energetycznej.
  5. Kserokopia deklaracji zgodności (CE lub B) w języku polskim potwierdzająca dopuszczenie urządzenia do obrotu i/lub zdjęcie tabliczki znamionowej na urządzeniu.
  6. Dokument wydany przez akredytowaną instytucję potwierdzający spełnienie przez kocioł co najmniej wymagań określonych w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (dotyczy kotłów na pellet, węgiel).
  7. Kserokopie faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych wystawione na Wnioskodawcę wraz z potwierdzeniem przelewu (dotyczy transakcji bezgotówkowych).

  Wykaz dokumentów do rozliczenia mikroinstalacji fotowoltaicznej:

  1. Kserokopie faktur lub innych równoważnych dokumentów księgowych wystawione na Wnioskodawcę wraz z potwierdzeniem przelewu (dotyczy transakcji bezgotówkowych).
  2. Wystawione na Beneficjenta zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Energii opatrzonego pieczęcią firmową oraz czytelnym podpisem (jeśli rozliczana jest kategoria mikroinstalacja fotowoltaiczna) – wzór dostępny na Portalu Beneficjenta. Dopuszcza się także zaświadczenie wystawione na wzorze Operatora Sieci Dystrybucyjnej zawierające wymagane informacje.
  3. Kserokopia karty gwarancyjnej na falownik.
Imię i nazwisko*
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Email *
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Telefon *
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
PESEL *
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Imię i nazwisko* - współwłaściciela nr 1
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Adres *
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Imię i nazwisko* - współwłaściciela nr 2
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Adres *
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Numer księgi wieczystej*
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Powierzchnia całkowita budynku/lokalu*
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Numer działki ( zgodne z danymi dane z ewidencji gruntów i budynków)*
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Rok wystąpienia na budowę ( data przybliżona)*
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
numer konta, na który ma zostać przelane dofinansowanie*
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
informacja  PIT  2020  - kwota  z pozycji  podstawa obliczenia podatku, w PIT 37 jest to pozycja 113
Dodaj plik
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
informacja o przyznanych grantach na pompę ciepła ( jeśli jest umowa o skan umowy)
Dodaj plik
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
faktury za zakupy - firma Multisun
Dodaj plik
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
To pole jest wymagane!
Więcej informacji o przetwarzaniu danych przez Multisun Sp. z o.o. znajduje się → Klauzula informacyjna.

*Pola obowiązkowe