Zgoda na przetwarzanie

KLAUZULA ZGODY DO ZAMIESZCZENIA W CV

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu przez „MULTISUN” sp. z o.o., ul. Zakrzowska 21, 51-318 Wrocław, KRS: 760372, NIP: 8943067068, który to podmiot będzie administratorem moich danych osobowych gromadzonych w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej www.multisun.pl. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (mailowo: biuro@multisun.pl, pocztą tradycyjną na wskazany wyżej adres), bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej (poniżej).

INFORMACJA DO UMIESZCZENIA W OGŁOSZENIU

W wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z RODO wskazujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „MULTISUN” sp. z o.o., ul. Zakrzowska 21, 51-318 Wrocław, KRS: 760372, NIP: 8943067068, mail: biuro@multisun.pl, inspektor ochrony danych nie został powołany,
  2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej www.multisun.pl, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest niniejsza zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  3. Państwa dane mogą być przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych czynności w związku obejmujących między innymi przetwarzanie Państwa danych (np. w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych, przeszkolenia Państwa w zakresie BHP), co odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  4. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych,
  5. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż do momentu wycofania przez Państwa zgody z zastrzeżeniem konieczności przechowywania Państwa danych przez 50 lat od chwili ustania stosunku zatrudnienia,
  6. Przysługuje Państwu: prawo do dostępu do treści Państwa danych i ich sprostowania, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw,
  7. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli sposób przetwarzania Państwa danych będzie niezgodny z prawem lub treścią wyrażonej zgody,
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji; brak podania przez Państwa danych osobowych skutkować będzie niemożnością zawarcia uczestniczenia w procesie rekrutacji, a w dalszej kolejności – niemożnością zawarcia umowy,
  9. W oparciu o Państwa dane osobowe decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.