Ulga podatkowa na termomodernizację

Odlicz montaż paneli fotowoltaicznych i pomp ciepła od podatku!

Niewiele osób wie o wejściu od 01.01.2019 r. nowych przepisów podatkowych pozwalających na odpis wydatków na termomodernizację od dochodu rocznego. Multisun radzi jak skorzystać z korzystnych przepisów obowiązujących w myśl rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 grudnia 2018 r.

Wydatki poniesione w 2019 roku na urządzenia jak moduły fotowoltaiczne wraz z osprzętem, pompy ciepła czy materiały wchodzące w skład ogrzewania stanowią koszt kwalifikowany umożliwiający odebranie podatku dochodowego. Twój podatek liniowy jako osoby fizycznej wynosi 17% (wcześniej było 18%). Niższa 17 proc. stawka PIT zamiast 18% obowiązuje od 1 października 2019 r. Ulga ta nie jest skierowana do przedsiębiorców.

Odlicz montaż paneli fotowoltaicznych
Ulga podatkowa na termomodernizację

Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały:

 • sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Co to oznacza dla przeciętnego Polaka?

Możliwe staje się istotne zmniejszenie okresu zwrotu z inwestycji dzięki zwrotowi podatku dochodowego za dany rok. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 tyś. zł. Ulga może być przenoszona na kolejne lata w przypadku nie wykorzystania jej części w danym roku rozliczeniowym.

Przykład:

Pani Monika zamówiła w 2019 firmie Multisun zestaw fotowoltaiczny o wartości 30.000 zł brutto. Jako osoba fizyczna Pani Monika płaci podatek dochodowy 17%. Ulga jaką może uzyskać to 30.000 zł x 17% = 5.100 zł.

Ulga wynosi 5 100 zł

Pełna lista usług i materiałów podlegających uldze:

Materiały budowlane i urządzenia:

 1. materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem;
 2. węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
 3. kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 4. kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
 5. zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
 6. kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100);
 7. przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
 8. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
 9. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 10. materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
 11. pompa ciepła wraz z osprzętem;
 12. kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
 13. ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
 14. stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
 15. materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Usługi:

 1. wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (zapytaj Multisun)
 2. wykonanie analizy termograficznej budynku;
 3. wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;
 4. wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;
 5. docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;
 6. wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;
 7. wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
 8. montaż kotła gazowego kondensacyjnego;
 9. montaż kotła olejowego kondensacyjnego;
 10. montaż pompy ciepła (zapytaj Multisun);
 11. montaż kolektora słonecznego;
 12. montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;
 13. montaż instalacji fotowoltaicznej (zapytaj Multisun);
 14. uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;
 15. regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;
 16. demontaż źródła ciepła na paliwo stałe (zapytaj Multisun);

Podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku (skala podatkowa, podatek liniowy), wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, określone w przepisach wydanych, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Zapraszamy do kontaktu i po darmowy audyt energetyczny

Specjalizujemy się w rozwiązaniach z dziedziny energii odnawialnej i swoje usługi oferujemy klientom indywidualnym, przedsiębiorcom, rolnikom oraz jednostkom samorządu terytorialnego.

Pomożemy również znaleźć odpowiednie finansowanie dla Ciebie adekwatne do potrzeb i możliwości.